میلاد مسیح مبارک

تعبیر و تمثیلی که در قران برای مسیح به کار رفته است، بی نظیرست. مسیح "کلمه" و "روح خدا"ست. گویی مسیح نزدیکترین رابطه را با حقیقت هستی یعنی خداوند دارد. در این دوران که جهان دچار ظلم و ستم و تزویر و دروغ است، بیش از همیشه به صداقت و حقیقت مسیح نیاز داریم. وقتی سخن از صداقت و حقیقت به میان می آید، همه پیامبران بزرگ در کنار هم قرار می گیرند.به قول قران مجید، میان پیامبران فرقی نیست.
تزویر و توجیه قدرت و دروغ است که امروزه ادیان و پیروان ادیان را از یکدیگر جدا می کند و گاه مرزهای خونین در میان پیروان ادیان ایجاد می کند. گاه این مرزها با تاسف بسیار در میان پیروان یک دین و آیین هم کشیده می شود. به امید آن روز که صلح و صفا و صداقت بر روابط انسانی ما حاکم باشد..
میلاد مسیح که میلاد صداقت و ایتار و پاکی است بر همگان مبارک باد

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)