هوا بس ناجوانمردانه سرد ست...

دوستی در پیامی برایم نوشته بود: نمی دانم چرا ایام انتخابات که می شود همه بطور صریح یا ضمنی از "خدمت" و رایحه ی خوش آن می گویند ، ولی من هر چه تلاش می کنم به جز بوی گند" قدرت" به مشامم نمی رسد.
در پیام دیگری نوشته بود: ایام انتخابات از جهاتی با روز قیامت تناسب دارد.در روز قیامت همه خود را همانگونه که هستند می بینند،هر باری که دارند به زمین می گذارند و شتاب دارند. در حالیکه در انتخابات همه خود را ظاهرا و باطنا به گونه ای دیگر می نمایانند و سعی می کنند در سایه ی نمایش دیگران و ضعف هایشان خود به بهترین شکل جلوه نمایی کنند و دوست دارند آنقدرزمان و فرصت داشتند که هیچ ناگفته ای از آنها جا نماند .
دوستم در پیام سوم نوشته بود: "هوا بس ناجوانمردانه سرد ست..."
شما چه فکر می کنید؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (10)