تا هستم و هست دارمش دوست

امروز روز تولد مادرم است؛ یکی از بهترین مادران دنیا.
مادری که در همه چیز نمونه بوده و هست؛ هم در زندگی شخصی هم در زندگی اجتماعی.
مادری که خود یک الگوست؛ هم برای ما و هم برای همه ی آنها که او را می شناسند.
مادری که نماد نشاط و امید و حرکت است.
بر دستانش بوسه می زنم و خدای را صدهزار بار شاکرم که فرزند کوچک این خانواده ی بزرگم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)