انقلابی ،از نوع احمدی نژاد

-انتخاب اعضای دولت نهم مثل انتخاب رییس جمهورنهم، امری قابل پیش بینی نبود.چهره هایی که انتخاب شدند،عمدتا ناشناخته و در حوزه هایی که بعضا مشغول به کار شدند،فاقد تجربه ی شاخص مدیریتی بودند.توجیه انتخاب آنها عمدتا جوانگرایی و انقلابی بودن عنوان شد.گویی قرار بر این بود که از همان ابتدا تصمیمات انقلابی اتخاذ شود.
-گفته می شد که رییس جمهور از همه ی اعضای کابینه خواسته میثاقی را امضا کنند و به این میثاق پایبند باشند.هر چند محتوای این میثاق اعلام نشد، ولی روشن بود که این میثاق، میثاقی انقلابی است و همه ی دولتمردان آنرا امضا کرده اند.
-یکی دو ماهی است که دولت در حال خانه تکانی ست.دولتی که کمتر از یک سال و نیم عمر داشته و با حمایت همه ی عناصر پیدا و پنهان قدرت سر کار آمده ،سه ترمیم داشته است.و به نظر می آید که این ترمیم ها ادامه داشته باشد.اینکه چرا می روند نیز همچون آمدنشان روشن نیست.مردم فقط شاهد جابجایی مهره ها و تصمیمات انقلابی رییس جمهورهستند.
-اول شایعه ی استعفا مطرح می شود.این یک نشانه است.این استعفا بارها و بارها توسط صاحب عله ها و یا روابط عمومی ها رد می شود و ناگهان فرد جدیدی توسط رییس جمهور محترم به مردم معرفی می شود.
-عزل شدند،استعفا دادند، ضعیف بودند،انقلابی نبودند...معلوم نیست.از آنجا که خودشان بارها اعلام کردند که استعفا نداده اندو تا آخرین لحظه نیز در مصدر خود حضور داشتند،این قرینه که از کار برکنار شده اند،تقویت می شود. ولی اینکه چرا معزول شدند،مسئله ای ست که کسی به آن پاسخ نداده و قطعا نخواهد داد.
-این روزها قرارست رییس جمهور "به تقاضای مردم امریکا" پاسخ دهد و برای آنها پیامی بفرستد.بالطبع فرصتی برای توضیح اینکه چرا مردان کابینه خود را چنین ناجوانمردانه اخراج می کند، نخواهد داشت.کاش رییس جمهور به تقاضای ملت ایران نیز پاسخ دهد و جوابی روشن به جابجایی های انقلابی خود بدهند.
-در خبرها آمده بود فرهاد رهبر مسئولیت جدید خود را به عنوان معاون رییس جمهور نپذیرفته وعطای خدمت در چنین کابینه ای را به لقایش بخشیده است.این خبر در صورت صحت نشانه ی نارضایتی نامبرده به نحوه ی عملکرد رییس جمهور است.به نظرم اگر معزولین قبلی نیز در اعتراض به عزل ناگهانی خود از پذیرش مسئولیت جدید خودداری می کردند،احمدی نژاد لااقل در نحوه ی برخورد خود با مردان کابینه اش تجدید نظر می کرد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (6)