گوارای وجودتان

۱-حماس اين روزها خبر اول دنياست. يکی از نويسندگان فلسطينی نکته‌ی مهمی را مطرح کرد. او می‌گفت: روز ۲۵ ژانويه را بايد سر فصل تازه‌ای در نهضت مقاومت فلسطين تلقی کرد.
۲- ديگر نمی‌توان حماس را يک گروه افراطی تلیي کرد؛ هر چند بار اصلی تبليغات طی اين يکی دو روز معرفی حماس به عنوان يک گروه تروريست افراطي بود نه سازمانی که در يک فرايند دمکراتيک با برنامه‌ريزی و تدبير توانست بتدريج اکثريت کرسی‌های پارلماني را از آن خود کند. و به رغم همه‌ی تبليغات عنوان شده ثابت گرديد که حماس بيشترين حمايت ملی و مردمی را داراست.
۳- دموکراسي يعني همين! حضور مردم همراه با شکوفايی اميد. درخشش چهره‌هايی که هيچ منتی بر مردم ندارند و خود را در خدمت مردم می‌دانند. درست برعکس رفتار فتح. شايد قدرت و حکومت در شيوه و راه و رسم حماس هم اثر بگذارد و آنان هم در دام قدرت اسير شوند. هر چند شيمون پرز در گفتگویی با بی‌بی‌سی گفته: آنچه مهم است نتيجه‌ی نتیجه‌ی انتخابات است.

4- نماينده‌ی حماس در بيروت که سابقا در ايران بوده می‌گفت: حماس همانطور که در انتخابات همه را حيرت زده کرد، در شيوه‌ی اداره هم نوآوری‌های خود را واهد داشت. به عنوان فردی که سال‌ها اخبار فلسطين و گروه‌های اسلامی را از نزديک دنبال کرده و با بسياری از سران گروه‌های فلسطينی گفتگو داشته (و حاصل اين گفتگوها را در دو کتاب انتفاضه؛ حماسه‌ی مقاومت فلسطين و پشت پرده‌ی صلح گردآوری کرده)؛ به نظرم اين حرف صحيح آمد. حماس سال‌هاست که برای چنين ايامی برنامه‌ريزی کرده است. از زمانی که در انتخابات دانشگاه‌ها ورود يافت و آنگاه که با شناخت دقيق نقاط ضعف فتح و نابسامانی ناشي از فساد موجود در اين مجموعه با شعارهايی ملموس برای توده‌های فلسطين در دل آنها جا باز کرد.
۵- نهضت بيداری اسلامی اينک گام بلندی برداشته است. گامی که بي شک در سراسر جهان اسلام طنين خواهد داشت. اين روزها بيش از همه جای شهدای حرکت مقاومت اسلامی فلسطين خالی است تا شاهد به ثمر نشستن سياست‌ها و برنامه‌های حماس بعد از گذشت سال‌ها باشند؛ شهدايی چون شيخ احمدياسبن؛ دکتر عبدالعزيز رنتيسی و ديگران.
۶- کاش ديگر گروه‌های اسلامی فلسطينی همچون حرکت جهاد اسلامي فلسطين هم در انتخابات شرکت می کرد و در ساختن آينده ايفای نقش می‌کرد. حرکتی که بدون ترديد اگر شهيد دکتر فتحی شقاقی در قيد حيات بود؛ در انجامش ترديد نمی‌کرد.
۷- آنچه امروز اهميت جدی دارد چهره‌ای است که حماس از خود به عنوان يک گروه اسلامی در راس قدرت به جهانيان ارائه می‌دهد. درايت رهبری حماس به ملزومات سياست‌ورزی در دنيای امروز به خوبی آشناست.

جمیله کدیور | لینک ثابت