زینب

می‌کند مستــــــی به آواز بلند
کاینقدر در پرده مطلب تا به چند
ســرخوش از صهــبای آگاهی شــدم
دیگر اینجا زینب اللهی شــدم ...
گنجینه الاسرار
میلاد فرخنده زینب کبری بر همگان مبارک باد

جمیله کدیور | لینک ثابت