عید سعید غدیر مبارک

روز غدیرخم در واقع روز جشن ولایت و عدالت و احسان است. روزی که قرار بود بر اساس آن سرچشمه حکومت از امامت و عدالت ومهرآغاز شود و مسلمانان عصر امامت را تجربه کنند. واقعیت های تاریخی فرصت نداد که عصر جدیدآغاز شود. امام علی که دانشی همانند آدم و حکمتی همانند نوح و محبتی مثل ابراهیم و نیایشی هم چون مسیح داشت سال های دراز پس از درگذ شت پیامبر صبر و سکوت پیشه کرد، امٌا هیچگاه از رای و نظر خود جامعه را بی بهره نگذاشت.

جمیله کدیور | لینک ثابت