روستایی که داستان برف در آن شکل گرفت و اتفاق افتاد