انتشارات امید ایرانیان

امروز خبردار شدم که بالاخره مجوز انتشارات امید ایرانیان بعد از چند سال وقفه در کار انتشارات و چند ماه پی گیری، تمدید شد.

از همان روز نخست درخواست تمدید، مقاومت هایی از درون و بیرون وزارتخانه برای تمدید مجوز شکل گرفت. مدیر اداره کتاب شجاعی صائین ساعتی از درج یک خبر کوتاه در صفحه فیس بوکم نگذشته بود که در گفتگو با خبرگزاری فارس با غیر مجاز خواندن فعالیت ناشر، اصل درخواست مدیرمسوول انتشارات را رد کرد.

بعد از پی گیری های مکرر مشخص شد درخواستم در وزارتخانه گم شده است.

مدارک جدید خواسته شد. گویی قرار است ابتدا به ساکن و بدون هرگونه سابقه نشر، مجوز انتشارات را بگیرم.

اینگونه بود که تصور نمی کردم انتشاراتی که از سال ۸۰ شکل گرفت و دهها کتاب در حوزه های مختلف منتشر کرده و در دوران احمدی نژاد با عدم صدور مجوز برای کتابهای ارسالی از یک سو و گم شدن مدارک ارسالی از سوی دیگر، مجال فعالیت نداشت، مجددا امکان فعالیت پیدا کند.

جا دارد از وزیر محترم ارشاد جناب جنتی به خاطر حمایت شان در تمدید مجوز تشکر کنم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)