چرا می نویسم؟

یکی دو سالی است که در فکر راه اندازی یک سایت شخصی بوده‌ام. اشتغالات روزمره اجازه‌ی انجام این مهم را تا به امروز نمی‌داد.فضای عجیب و غریب سیاسی-فرهنگی حاکم موجب شد که دوباره به فکر ایجاد سایت برآیم.
در شرایطی که برخی در کشورمان بر این باورند که دنیا به کوچکی دایره‌ی دید آنهاست که دیگران هم همانند آنها ببینند، بشنوند، بنویسند و بگویند؛ و برای تحقق این منظور به وکالت از دیگران می‌نویسند و می‌گویند و امر به چاپ می کنند، قلم به دست گرفتم تا به تناسب احوال بنوییسم. بنایم برگزیده‌نویسی است‌، تا ملالی حاصل نشود.
تا فردا

جمیله کدیور | لینک ثابت